Ohjesääntö 2008

Hyväksytty Suomalais-ugrilaisten kansojen konsultaatiokomitean kokouksessa 3.4.2007 Tverissä

Suomalais-ugrilaisten kansojen Maailmankongressin

Ohjesääntö 2008

I Yleistä

Suomalais-ugrilaisten kansojen Maailmankongressi (jatkossa Kongressi) on suomalais-ugrilaisten kansojen ja samojedikansojen hallituksista ja poliittisista puolueista riippumaton foorumi, joka toiminnassaan nojautuu Suomalais-ugrilaisten kansojen yhteistyön pääperiaatteiden, tavoitteiden ja tehtävien julistukseen (Syktyvkar 1992).

1.2. Kongressin tavoitteet

- edistää yhteistyötä suomalais-ugrilaisten kansojen kesken sekä suomalais-ugrilaisten ja muiden kansojen välillä kulttuurin, tiedonvälityksen, koulutuksen, tieteen, oikeuden, ekologian, sosiaalipolitiikan ja talouden alalla;

- vastustaa suomalais-ugrilaisten kansojen kielellistä ja kulttuurista sulautumista;

- edistää kansainvälisten normien toteutumista ihmisoikeuksien, kansojen itsemääräämisoikeuden ja alkuperäiskansojen oikeuksien alalla.

Päätösten toteuttamiseksi Kongressi muodostaa koordinointielimen - Suomalais-ugrilaisten kansojen konsultaatiokomitean.

Kongressi on päätösvaltainen, kun siihen osallistuu edustajia vähintään puolet niistä kansoista, jotka ovat edustettuina Suomalais-ugrilaisten kansojen konsultaatiokomiteassa.

II Edustajat

2.1. Kukin kansa valitsee edustajansa vapaasti, kansallisten valtuuskuntien muodostamistapaa ei säädellä.

2.2. Suomalais-ugrilaisten kansojen konsultaatiokomitea määrittää edustamisnormit.

2.3. Kansojen edustajakokouksilla (kongresseilla) on oikeus asettaa edustajia, niiden puuttuessa muilla hallituksesta riippumattomilla kansan intressejä edustavilla järjestöillä. Suomalais-ugrilaisten kansojen konsultaatiokomitea ratkaisee kiistanalaiset kysymykset.

III Kongressin työjärjestys

3.1. Kongressin työskentely tapahtuu yleisistunnoissa ja jaostoissa;

3.2. Kongressia johtaa puheenjohtajisto, joka muodostetaan kongressiedustajista Konsultaatiokomitean esityksestä ja jonka Kongressi vahvistaa.

3.3. Kongressiasiakirjojen valmistelua varten muodostetaan asiakirjavaliokunta.

3.4. Yleisistunnot

 

3.4.1. kuullaan Suomalais-ugrilaisten kansojen konsultaatiokomitean puheenjohtajan alustus ja annetaan arvio Konsultaatiokomitean työstä;

3.4.2. kuullaan kansojen valtuuskuntien puheenvuorot ja jaostojen suositukset Konsultaatiokomitealle;

3.4.3. hyväksytään asiakirjavaliokunnan valmistelemat kongressiasiakirjat;

3.4.4. päätetään organisatorisista kysymyksissä.

3.4.5. tehdään päätökset konsensuksella, jossa joka kansan valtuuskunnalla on yksi ääni; organisatorisissa kysymyksissä päätös voidaan tehdä yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

3.5. Puheenjohtajisto

 

3.5.1. Puheenjohtajiston jäsenet johtavat vuorotellen yleisistuntoa;

3.5.2. Puheenjohtajisto tekee päätökset menettelytapa- ja organisatorisissa sekä tämän ohjesäännön ulkopuolisissa kysymyksissä.

3.6. Asiakirjavaliokunta

 

3.6.1. Asiakirjavaliokuntaan kuuluu yksi edustaja kustakin kansallisesta valtuuskunnasta;

3.6.2. Asiakirjavaliokunnan johdon esittää Konsultaatiokomitea ja se vahvistetaan ensimmäisessä yleisistunnossa;

3.6.3. Asiakirjavaliokunta sopii Kongressin päätösasiakirjan luonnoksesta sekä luonnoksista muiksi asiakirjoiksi (vetoomukset, julistukset, tiedoksiannot) Konsultaatiokomitean tai kongressiedustajien aloitteesta;

3.6.4. Asiakirjavaliokunta tekee päätöksensä konsensuksella;

3.6.5. Edustajat voivat esittää asiakirjavaliokunnalle muutoksia päätösasiakirjaan, sekä muita asiakirjaluonnoksia puheenjohtajiston asettaman määräajan loppuun mennessä.

3.7. Jaostojen istunnot

 

3.7.1. Jaostojen tehtävänä on laatia suositukset tehtävistä Suomalais-ugrilaisten kansojen konsultaatiokomitealle seuraavaan Kongressiin saakka;

3.7.2. Konsultaatiokomitea päättää jaostojen määrän ja teemat;

3.7.3. Jaostot voivat kutsua osallistumaan työskentelyynsä asiantuntijoita, Kongressin tarkkailijoita ja vieraita;

3.7.4. Jokainen jaosto valitsee Konsultaatiokomitean suosituksesta puheenjohtajan, kaksi varapuheenjohtajaa ja sihteerin.

3.8. Kongressin asiakirjojen hyväksyminen

 

3.8.1. Kongressi hyväksyy:

3.8.1.1. Suomalais-ugrilaisten kansojen Maailmankongressin loppuasiakirjan;

3.8.1.2. vetoomukset ja julistukset;

3.8.1.3. jaostojen suositukset Suomalais-ugrilaisten kansojen konsultaatiokomitean työlle.

3.8.2. Asiakirjavaliokunta esittelee päätösasiakirjan sekä julistukset ja vetoomukset ja Kongressi hyväksyy ne päätösistunnossaan.

3.8.3. Kongressin päätökset ovat suositusluontoisia suomalais-ugrilaisille kansoille, mutta velvoittavia Suomalais-ugrilaisten kansojen konsultaatiokomitealle ja Kongressin työelimille. Vain Kongressi voi tarkistaa tai kumota päätökset.