Ohjesääntö

Hyväksytty Suomalais-ugrilaisten kansojen konsultaatiokomitean kokouksessa, Petroskoi 5.4.2011

Suomalais-ugrilaisten kansojen Maailmankongressin ohjesääntö

I. Yleistä

1.1. Suomalais-ugrilaisten kansojen Maailmankongressi (jatkossa Kongressi) on suomalais-ugrilaisten kansojen ja samojedikansojen hallituksista ja poliittisista puolueista riippumaton foorumi, joka toiminnassaan nojautuu suomalais-ugrilaisten kansojen yhteistyön pääperiaatteiden, tavoitteiden ja tehtävien julistukseen (Syktyvkar 1992).

1.2. Kongressin tavoitteet

1.2.1 edistää yhteistyötä suomalais-ugrilaisten kansojen kesken sekä suomalais-ugrilaisten ja muiden kansojen välillä kulttuurin, tiedonvälityksen, koulutuksen, tieteen, oikeuden, ekologian, sosiaalipolitiikan ja talouden alalla
1.2.2 vastustaa suomalais-ugrilaisten kansojen kielellistä ja kulttuurista sulautumista
1.2.3 edistää kansainvälisten normien toteutumista ihmisoikeuksien, kansojen itsemääräämisoikeuden ja alkuperäiskansojen oikeuksien alalla

1.3. Päätöksien toteuttamiseksi Kongressi muodostaa koordinointielimen - Suomalais-ugrilaisten kansojen konsultaatiokomitean.

1.4. Kongressi on päätösvaltainen, kun siihen osallistuu edustajia vähintään puolet niistä kansoista, jotka ovat edustettuina Suomalais-ugrilaisten kansojen konsultaatiokomiteassa.

II Edustajat

2.1. Kukin kansa valitsee edustajansa vapaasti, kansallisten valtuuskuntien muodostamistapaa ei säädellä.

2.2. Suomalais-ugrilaisten kansojen konsultaatiokomitea määrittää edustamisnormit.

2.3. Kansojen edustajakokouksilla (kongresseilla) on oikeus asettaa edustajia, niiden puuttuessa muilla hallituksesta riippumattomilla kansan intressejä edustavilla järjestöillä. Suomalais-ugrilaisten kansojen konsultaatiokomitea ratkaisee kiistanalaiset kysymykset.

III Kongressin työjärjestys

3.1. Kongressin työskentely tapahtuu yleisistunnoissa ja jaostoissa.

3.2. Kongressia johtaa puheenjohtajisto, joka muodostetaan kongressiedustajista Konsultaatiokomitean esityksestä ja jonka Kongressi vahvistaa.

3.3. Kongressiasiakirjojen valmistelua varten muodostetaan asiakirjavaliokunta.

3.4. Yleisistunnot

3.4.1. kuullaan Suomalais-ugrilaisten kansojen konsultaatiokomitean puheenjohtajan alustus ja annetaan arvio Konsultaatiokomitean työstä
3.4.2. kuullaan kansojen valtuuskuntien puheenvuorot ja jaostojen suositukset Konsultaatiokomitealle
3.4.3. hyväksytään asiakirjavaliokunnan valmistelemat kongressiasiakirjat
3.4.4. päätetään organisatorisista kysymyksissä
3.4.5. tehdään päätökset konsensuksella, jossa joka kansan valtuuskunnalla on yksi ääni; menettelytapa- (organisatorisissa) kysymyksissä päätös voidaan tehdä yksinkertaisella ääntenenemmistöllä

3.5. Puheenjohtajisto

3.5.1. Puheenjohtajiston jäsenet johtavat vuorotellen yleisistuntoa
3.5.2. Puheenjohtajisto tekee päätökset menettelytapa- (organisatorisissa) kysymyksissä sekä tämän ohjesäännön ulkopuolisissa kysymyksissä.

3.6. Asiakirjavaliokunta

3.6.1. Asiakirjavaliokuntaan kuuluu yksi edustaja kustakin kansallisesta valtuuskunnasta
3.6.2. Asiakirjavaliokunnan johdon esittää Konsultaatiokomitea ja se vahvistetaan ensimmäisessä yleisistunnossa
3.6.3. Asiakirjavaliokunta sopii Kongressin päätösasiakirjan luonnoksesta sekä luonnoksista muiksi asiakirjoiksi (vetoomukset, julistukset, tiedoksiannot) Konsultaatiokomitean tai kongressiedustajien aloitteesta
3.6.4. Asiakirjavaliokunta tekee päätöksensä konsensuksella
3.6.5. Edustajat voivat esittää asiakirjavaliokunnalle muutoksia päätösasiakirjaan, sekä muita asiakirjaluonnoksia puheenjohtajiston asettaman määräajan loppuun mennessä.

3.7. Jaostojen istunnot

3.7.1. Jaostojen tehtävänä on laatia suositukset tehtävistä Suomalais-ugrilaisten kansojen konsultaatiokomitealle seuraavaan Kongressiin saakka
3.7.2. Konsultaatiokomitea päättää jaostojen määrän ja teemat
3.7.3. Jaostot voivat kutsua osallistumaan työskentelyynsä asiantuntijoita, Kongressin tarkkailijoita ja vieraita
3.7.4. Jokainen jaosto valitsee Konsultaatiokomitean suosituksesta puheenjohtajan, kaksi varapuheenjohtajaa ja sihteerin.

3.8. Kongressin asiakirjojen hyväksyminen

3.8.1. Kongressi hyväksyy:
3.8.1.1. Suomalais-ugrilaisten kansojen Maailmankongressin loppuasiakirjan;
3.8.1.2. vetoomukset ja julistukset;
3.8.1.3. jaostojen suositukset Suomalais-ugrilaisten kansojen konsultaatiokomitean työlle.

3.8.2. Asiakirjavaliokunta esittelee päätösasiakirjan sekä julistukset ja vetoomukset ja Kongressi hyväksyy ne päätösistunnossaan.

3.8.3. Kongressin päätökset ovat suositusluontoisia suomalais-ugrilaisille kansoille, mutta velvoittavia Suomalais-ugrilaisten kansojen konsultaatiokomitealle ja Kongressin työelimille. Vain Kongressi voi tarkistaa tai kumota päätökset.