Piirin mallisäännöt

1 §
Piirijärjestön nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomi-Venäjä-Seuran - Samfundet Finland-Ryssland ............................................ piirijärjestö ry.
Piirijärjestön kotipaikka on …………......... kaupunki.
 
Lisäys kaksikielisten piirijärjestöjen sääntöihin:
Piirijärjestön pöytäkirjakielenä on suomi. Toiminnassaan se käyttää sekä suomen että ruotsin kieltä.
 
2 §
Piirijärjestön tarkoitus
Piirijärjestön tarkoituksena on Suomi-Venäjä-Seura -Samfundet Finland-Ryssland ry:n piirijärjestönä toimia alueensa osastojen yhdyssiteenä päämääränään edistää Suomen ja Venäjän kansalaisten ystävyyttä ja yhteistyötä sekä tuottaa ja välittää tätä tukevia palveluita. Piirijärjestö toimii Suomen ja Venäjän kulttuuri-, ympäristö- ja talous-yhteistyön laajentamiseksi sekä lähialueiden ja suomen-sukuisten kansojen suhteiden kehittämiseksi.
 
3 §
Piirijärjestön toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi piirijärjestö
- kokoaa toiminta-alueensa kansalaisia ja yhteisöjä toimi-maan Suomi-Venäjä-Seura -Samfundet Finland-Ryssland ry:n tarkoituksen edistämiseksi,
- järjestää kulttuurivaihtoa, yhteistyöprojekteja, esitelmä- ja muita vastaavia tilaisuuksia ja kokouksia sekä tukee ystävyyskuntatoimintaa,
- julkaisee lehtiä ja kirjallisuutta, pitää yllä piirijärjestön toiminnasta tietoa tarjoavia internet-sivustoja sekä harjoittaa muuta tiedotustoimintaa,
- tuottaa ja levittää Venäjää ja sen alueen kansoja käsittele-vää aineistoa Suomeen sekä Suomea esittelevää aineistoa Venäjälle,
- edistää venäjän ja suomalais-ugrilaisten kielten opetusta ja opiskelua.
Piirijärjestö voi toimintaansa varten omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita, toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä harjoittaa matkailu-, kustannus-, julkaisu-, museo-, konsertti-, taiteilija-välitys-, radio-, televisio-, elokuva- ja teatteritoimintaa. Lisäksi piirijärjestö voi harjoittaa ravintola-, kioski-, myymälä- ja hotelliliikettä.
 
II JÄSENET
4 §
Piirijärjestön jäsenet
Piirijärjestön jäseniä ovat:
1) piirijärjestön toiminta-alueella toimivat Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry:n rekisteröidyt osastot,
2) ne Suomessa rekisteröidyt tai muutoin oikeuskelpoiset yhteisöt (yhteisöjäsenet), jotka piirijärjestön hallitus jäseniksi hyväksyy.
 
5 §
Jäsenmaksut
 
Piirijärjestö ei peri osastoilta jäsenmaksua. Piirin osuus sen jäsenenä olevien osastojen henkilöjäsenten jäsenmaksusta määräytyy seuran valtuuston päättämällä tavalla. Piirijärjestön yhteisöjäsenten jäsenmaksusta päättää piirijär-jestön hallitus seuran valtuuston syyskokouksen päätettyä jäsenmaksuperusteista.
 
6 §
Jäsenen eroaminen
Jäsen voi erota piirijärjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti piirijärjestön hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitta-malla eroamisestaan piirikokouksen pöytäkirjaan merkittä-väksi.
 
7 §
Jäsenen erottaminen
Piirijärjestön hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin piirijärjestön tarkoitusta tai muuten vahingoittaa piirijärjestöä. Päätös edellyttää, että kaksi kolmasosaa annetuista äänistä hallituksen kokouksessa sitä kannattaa. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa. Erotetulla on lisäksi oikeus erottamispäätöksen kumoamiseksi saattaa asia piirikokouk-sen ratkaistavaksi jättämällä sitä koskevan kirjelmän piirijär-jestön hallitukselle neljäntoista päivän kuluessa hallituksen päätöksestä tiedon saatuaan.
 
III PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÖ
 
8 §
Varsinainen piirikokous
Piirijärjestön varsinainen piirikokous pidetään huhtikuussa piirijärjestön hallituksen määräämänä aikana. Hallituksen on toimitettava kokouskutsu jäsenille kirjeitse tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään yhtä kuukautta ennen kokousta.
Esityksiä varsinaiselle piirikokoukselle voivat tehdä piiri-järjestön hallitus ja jäsenet. Jäsenten esitykset on toimi-tettava hallitukselle vähintään kahta viikkoa ennen kokousta.
 
9 §
Piirikokousedustajien valinta
Piirikokoukseen valitsee kukin piirijärjestön jäsenenä oleva osasto yhden edustajan ja varaedustajan kutakin alkavaa 40:ää seuran edeltävän vuoden jäsenmaksunsa maksanutta ja jäsenmaksusta osaston sääntöjen mukaisesti vapautettua seuran henkilöjäsentä sekä osaston yhteisöjäsentä kohti.
Yhteisöjäsen, joka on maksanut seuran edellisen vuoden jäsenmaksunsa kyseisen vuoden loppuun mennessä, on oikeutettu lähettämään kokoukseen yhden edustajan.
Kullakin edustajalla on yksi ääni. Edustajaksi ei saa valita piirijärjestön hallituksen jäsentä eikä piirin palkattua toimi-henkilöä.
Piirijärjestön hallituksen jäsenillä sekä Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry:n edustajilla ja piirijärjestön toimihenkilöillä on piirikokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
 
10 §
Piirikokouksessa päätettävät asiat
Varsinaisessa piirikokouksessa:
- käsitellään hallituksen toimintakertomus edelliseltä kalente-rivuodelta,
- esitetään edellisen tilikauden tilinpäätös,
- vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille,
- päätetään tulo- ja menoarviosta sekä toimintasuunnitel-masta kuluvalle kalenterivuodelle,
- valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja muut jäsenet,
- valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, joista vähintään yhden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla KHT- tai HTM-tilintarkastaja,
- valitaan osastojen ja yhteisöjäsenten ehdottamista henkilöistä piirijärjestön valittavina olevat seuran valtuuston jäsenet ja varajäsenet,
- käsitellään muut osastojen ja yhteisöjäsenten varsinaiselle piirikokoukselle esittämät asiat.
Piirikokouksen tehtävänä on lisäksi:
- päättää kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka piirijärjestön toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta.
 
11 §
Ylimääräiset piirikokoukset
Ylimääräisiä piirikokouksia pidetään, kun piirijärjestön hallitus tai piirikokous niin päättävät. Ylimääräinen piirikokous on samoin kutsuttava koolle, jos yksi kymmenesosa piirijärjestön äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.
Edustajat ylimääräiseen piirikokoukseen valitaan kuten edustajat varsinaiseen piirikokoukseen.
Ylimääräinen piirikokous kutsutaan koolle toimittamalla
kokouskutsu jäsenille kirjeitse tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään kuukautta ennen kokousta.
 
IV PIIRIJÄRJESTÖN HALLINTO
 
12 §
Piirijärjestön hallitus
Piirijärjestön hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi vara-puheenjohtajaa ja 8...10 jäsentä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai, jos neljä halli-tuksen jäsentä sitä puheenjohtajalta kirjallisesti vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään neljä jäsentä.
 
13 §
Hallituksen valinta
Hallituksen puheenjohtaja ja ensimmäinen ja toinen vara-puheenjohtaja valitaan, ellei valinta tapahdu yksimielisesti, enemmistövaalilla kukin erikseen. Ellei ensimmäisellä valin-takerralla kukaan ehdokkaista saa ehdotonta enemmistöä, suoritetaan uusintavaali kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä.
Hallituksen jäseniä piirikokouksessa valittaessa noudatetaan enemmistövaalitapaa.
 
14 §
Hallituksen tehtävät
Piirijärjestön hallituksen tehtävänä on:
- hoitaa yhdistyslain ja piirijärjestön sääntöjen sekä piiriko-kousten päätösten mukaan huolellisesti piirijärjestön asioita,
- edustaa piirijärjestöä,
- päättää uusien jäsenten hyväksymisestä,
- päättää piirijärjestön yhteisöjäsenten jäsenmaksuista,
- valmistella ja esitellä piirikokouksissa käsiteltävät asiat sekä panna täytäntöön näiden kokousten tekemät päätökset
- hoitaa piirijärjestön taloutta,
- antaa lausunto Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry:n hallitukselle piirijärjestöön keskusjärjestön toimesta palkattavista vakinaisista toimihenkilöistä sekä valita piirijärjestön muut työntekijät ja päättää heidän työehdoistaan.
Hallitus voi piirijärjestön toiminnan edistämiseksi muodostaa jaostoja ja muita toimielimiä sekä vahvistaa niille johtosäännöt.
 
15 §
Piirijärjestön nimen kirjoittaminen
Piirijärjestön nimen on oikeutettu kirjoittamaan piirijärjestön hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja muut piiri-järjestön hallituksen nimeämät toimihenkilöt. Nimenkirjoitus tapahtuu aina kaksi yhdessä.
 
16 §
Tilikausi
Piirijärjestön tilikausi on tammikuun 1. päivästä joulukuun 31. päivään.
 
V MUITA SÄÄNNÖKSIÄ
 
17 §
Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttaminen edellyttää, että muutosta kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä siinä varsinaisessa tai ylimääräisessä piirikokouksessa, jossa asiasta päätetään. Sääntömuutos on lisäksi Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry:n valtuuston hyväksyttävä. Sääntömuutosasian esilletulosta on piirikokouksen kokouskutsussa mainittava.
 
18 §
Piirijärjestön purkautuminen
Piirijärjestön purkaminen edellyttää, että purkamisesitystä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä siinä varsinaisessa tai ylimääräisessä piirikokouksessa, jossa asiasta päätetään.
Piirijärjestön purkautuessa sen omaisuus luovutetaan Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry:lle.