Seuran säännöt

~~I YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 §
Seuran nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä seuraksi.
Seuran kotipaikka on Helsinki.
Seuran pöytäkirjakielenä on suomi. Toiminnassaan se käyttää sekä suomen että ruotsin kieltä.

2 §
Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää Suomen ja Venäjän kansalaisten välistä ystävyyttä ja yhteistyötä sekä tuottaa ja välittää tätä tukevia palveluita. Seura toimii Suomen ja Venäjän kulttuuri-, ympäristö- ja talousyhteistyön laajentamiseksi sekä lähialueiden ja suomensukuisten kansojen suhteiden kehittämiseksi.

3 §
Seuran toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura
- kokoaa kansalaisia ja yhteisöjä toimimaan seuran tarkoituksen edistämiseksi,
- järjestää kulttuurivaihtoa, yhteistyöprojekteja, esitelmä- ja muita vastaavia tilaisuuksia ja kokouksia sekä tukee ystävyyskuntatoimintaa,
- julkaisee lehtiä ja kirjallisuutta, pitää yllä seuran toiminnasta ja Venäjästä tietoa tarjoavia internet–sivustoja sekä harjoittaa muuta tiedotustoimintaa,
- tuottaa ja levittää Venäjää ja sen alueen kansoja käsittelevää aineistoa Suomeen sekä Suomea esittelevää aineistoa Venäjälle,
- edistää venäjän ja suomalais-ugrilaisten kielten opetusta ja opiskelua.
Seura voi toimintaansa varten omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita, toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä harjoittaa matkailu-, kustannus-, julkaisu-, museo-, konsertti-, taiteilijavälitys-, radio-, televisio-, elokuva- ja teatteritoimintaa. Lisäksi seura voi harjoittaa ravintola-, kioski-, myymälä- ja hotelliliikettä.

II JÄSENET
4 §
Seuran jäsenet

Seuran jäseninä voivat olla:
1) seuran tarkoituksen hyväksyvät yksityiset henkilöt (henkilöjäsenet). Seuran henkilöjäsenten tulee kuulua rekisteröityyn osastoon. Henkilöjäsenillä ei ole äänioikeutta.
2) seuran tarkoituksen toteuttamiseksi työskentelevät rekisteröidyt seuran osastot sekä osastojen muodostamat rekisteröidyt piirijärjestöt,
3) muut Suomessa rekisteröidyt tai muutoin oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hyväksyvät seuran tarkoituksen (yhteisöjäsenet).
Aiempien sääntöjen mukaan valitut kunnia-puheenjohtajat ja kunniajäsenet säilyttävät entiset jäsenoikeutensa.

5 §
Jäsenmaksut

Henkilöjäsenet maksavat seuralle valtuuston syyskokouksen päättämän jäsenmaksun. Jäsenmaksujen jako-osuudesta seuralle, piirijärjestöille ja osastoille päättää valtuusto sääntöjen 10 §:n mukaisesti. Seuran osastot ja piirijärjestöt eivät maksa jäsenmaksua. Seuran yhteisöjäsenten jäsenmaksut vahvistaa hallitus valtuuston päätettyä jäsenmaksuperusteista. Hallitus päättää jäsenmaksujen perintätavasta.

6 §
Jäsenen eroaminen

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla eroamisesta kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7 §
Jäsenen erottaminen

Seuran hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin seuran tarkoitusta tai muuten vahingoittaa seuraa. Päätös edellyttää, että kaksi kolmasosaa annetuista äänistä hallituksen kokouksessa sitä kannattaa. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa. Erotetulla on lisäksi oikeus erottamispäätöksen kumoamiseksi saattaa asia seuran valtuuston ratkaistavaksi jättämällä sitä koskevan kirjelmän hallitukselle neljäntoista päivän kuluessa hallituksen päätöksestä tiedon saatuaan.
Jäsenen, joka on yhden vuoden ajan laiminlyönyt jäsenmaksunsa, hallitus voi katsoa eronneeksi seurasta.

III PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÖ

8 §
Seuran valtuusto

Ylintä päätäntävaltaa seurassa käyttää sen valtuusto. Valtuusto valitaan kolmeksi vuodeksi siten, että sen toimikausi alkaa 1.5.
Valtuuston sääntömääräiset kokoukset ovat kevätkokous touko-kesäkuun aikana ja syyskokous marras-joulukuussa. Ylimääräisiä valtuuston kokouksia pidetään, kun seuran hallitus tai valtuusto niin päättävät, tai milloin yksi kymmenesosa valtuutetuista sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.
Kutsu valtuuston sääntömääräiseen kokoukseen on toimitettava kirjeitse tai sähköpostilla ilmoitettuun osoitteeseen valtuuston jäsenille vähintään yhtä kuukautta ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta.

9 §
Valtuuston jäsenet

Seuran valtuustoon kuuluvat:
- piirijärjestöjen valitsemat jäsenet, joita valitaan yksi varsinainen sekä yksi henkilökohtainen varajäsen kutakin piirijärjestön alkavaa 400:aa henkilö- ja yhteisöjäsentä kohti,
- seuran yhteisöjäsenten kokouksessaan valitsemat kolme jäsentä ja heille valitut henkilökohtaiset varajäsenet.
Seuran puheenjohtaja kutsuu yhteisöjäsenten kokouksen koolle valtuuston toimikauden alkamista edeltävän huhtikuun aikana.
Kaksikielisistä piirijärjestöistä valituissa valtuutetuissa tulee olla sekä suomen- että ruotsinkielisiä. Pohjois-Suomen piirijärjestön valtuutetuista vähintään yhden tulee edustaa saamelaisväestöä.
Perusteena piirijärjestöistä valittavien valtuuston jäsenten määrälle pidetään piirijärjestön edeltävän vuoden jäsenmaksunsa maksaneiden ja jäsenmaksusta osaston sääntöjen mukaisesti vapautettujen seuran henkilöjäsenten sekä yhteisöjäsenten määrää.
Varsinaisen jäsenen ollessa estyneenä tulee varajäsen hänen sijaansa.
Valtuutetut valitsevat keskuudestaan valtuuston toimikaudeksi puheenjohtajan ja kaksi-kolme varapuheenjohtajaa. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan, ellei valinta tapahdu yksimielisesti, enemmistövaalilla kukin erikseen.

10 §
Valtuustossa päätettävät asiat

Valtuuston kevätkokouksessa:
- käsitellään hallituksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta,
- esitetään edellisen tilikauden tilikertomus,
- vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille,
- valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja hallituksen jäsenet seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi,
- valitaan seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, joista vähintään yhden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla KHT- tai HTM-tilintarkastaja,
- käsitellään muut seuran hallituksen ja jäsenten esittämät asiat.

Valtuuston syyskokouksessa:
- päätetään henkilöjäsenten seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksusta, jäsenmaksujen jako-osuuksista seuralle, piirijärjestöille ja osastoille sekä jäsenmaksujen perintä-kulujen kohdentamisesta,
- päätetään seuran, piirijärjestöjen ja osastojen yhteisö-jäsenten jäsenmaksu-perusteista seuraavalle kalenteri-vuodelle,
- päätetään tulo- ja menoarviosta sekä toiminta-suunnitelmasta seuraavalle kalenterivuodelle,
- käsitellään muut seuran hallituksen ja jäsenten esittämät asiat.

Valtuuston tehtävänä on lisäksi:
- päättää osastojen ja piirijärjestöjen mallisäännöistä,
- vahvistaa piirijärjestöjen rajat ja toiminta-alueet,
- päättää kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka seuran toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta,
- valita ja vapauttaa seuran pääsihteeri,
- vahvistaa seuran taloudenhoitoa varten talousohjesääntö.

11 §
Hallituksen valinta

Hallituksen puheenjohtaja ja ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja valitaan, ellei valinta tapahdu yksimielisesti, enemmistövaalilla kukin erikseen. Ellei ensimmäisellä valintakerralla kukaan ehdokkaista saa ehdotonta enemmistöä, suoritetaan uusintavaali kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä.
Hallituksen jäseniä valittaessa noudatetaan enemmistö-vaalitapaa.

IV HALLINTO

12 §
Seuran hallitus

Seuran hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi, kaksi varapuheenjohtajaa ja 8...10 jäsentä.
Seuran hallituksen jäsen ei voi toimia valtuuston jäsenenä.
Hallituksen jäsenen erotessa tai tullessa pysyvästi estyneeksi valitsee valtuusto hänen tilalleen uuden jäsenen.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai jos neljä hallituksen jäsentä sitä puheenjohtajalta kirjallisesti vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään neljä jäsentä.

13 §
Hallituksen tehtävät

Seuran hallituksen tehtävänä on:
- hoitaa yhdistyslain ja seuran sääntöjen sekä valtuuston päätösten mukaan huolellisesti seuran asioita,
- edustaa seuraa,
- päättää uusien jäsenten hyväksymisestä,
- päättää seuran yhteisöjäsenten jäsenmaksuista,
- valmistella ja esitellä valtuuston kokouksissa käsiteltävät asiat sekä panna täytäntöön näiden kokousten tekemät päätökset,
- valmistella vastaukset henkilö- ja yhteisöjäsenten tekemiin esityksiin ja tarvittaessa esittää ne käsiteltäväksi valtuus-tossa,
- päättää seuran osastojen sekä piirijärjestöjen sääntöjen mukaan seuran hallituksen päätettäväksi alistetut asiat,
- ottaa ja vapauttaa seuran toimihenkilöt, määritellä heidän tehtävänsä sekä vahvistaa heidän palkkauksensa,
- hoitaa seuran taloutta,
- hoitaa muut seuraa koskevat asiat.
Hallitus voi seuran tarkoitusten edistämiseksi muodostaa jaostoja ja muita toimielimiä sekä vahvistaa niille johto-säännöt.

14 §
Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, pääsihteeri ja muut seuran hallituksen nimeämät toimihenkilöt kaksi yhdessä.

15 §
Tilikausi

Seuran tilikausi on tammikuun 1. päivästä joulukuun 31. päivään.

V MUITA SÄÄNNÖKSIÄ

16 §
Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttaminen edellyttää, että muutosta kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä siinä varsinaisessa tai ylimääräisessä valtuuston kokouksessa, jossa asiasta päätetään. Sääntöjen muuttamisesta on kokouskutsussa mainittava.

17 §
Seuran purkaminen

Seuran purkaminen edellyttää, että purkamisesitystä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä siinä seuran varsinaisessa tai ylimääräisessä valtuuston kokouksessa, jossa asiasta päätetään.Seuran purkautuessa sen omaisuus luovutetaan toimintaan, joka mahdollisimman läheisesti vastaa seuran tarkoitusta.

 

SVS valtuusto 29.11.2014