Вон озеро Vonozero - tuossa on järvi

Вон озеро. Vonozero - tuossa on järvi                                

Заметки из маленькой вепсской деревушки Kirjoituksia pienestä vepsäläisestä kylästä

Более 300 км к востоку от Петербурга, самый край Ленинградской области. Дальше уже Вологодщина.  Питерцы называют этот край «дремучка», потому что здесь, кроме с трудом проходимого, с обилием ольхи и орешника, темного леса, действительно ничего нет. Хотя люди в этих местах все-таки живут.

Tarinamme alkaa yli 300 km Pietarista itään, Leningradin alueen laidalla ja Vologdan alueen rajalla. Sitten alkaa jo Vologodschina (Vologdan alue). Pietarilaiset kutsuvat tätä aluetta sanalla ”dremutshka” (joka tulee sanasta дремучий [dremutshij] – jylhä), koska täällä ei todellisuudessa ole mitään paitsi vaikeakulkuinen synkkä salo, jossa on runsaasti leppiä ja pähkinäpensaita. Kuitenkin näillä seuduilla asuu myös ihmisiä.

Я приехал сюда, чтобы услышать вепсскую речь и увидеть ее носителей. Именно здесь, под Петербургом, и начинается огромное «крыло», простирающееся далеко на восток за Урал – финно-угорская земля. Ученые говорят, что народы, принадлежащие к этой цивилизации, были первыми обитателями земли русской, что именно от них пошли многие наши обычаи и сказки. Правда, судьбу финно-угров историки описывают совсем по-разному.  Официальная линия гласит: финно-угры, по большей части, давно ассимилированы русскими, да и мало их было. Другие эксперты твердят обратное: пол-России – это финно-угры, перенявшие язык завоевателей-славян, именно поэтому мы так непохожи, например, на украинцев.

Tulin tänne kuullakseni vepsänkielistä puhetta ja nähdäkseni sen syntyperäisiä puhujia. Tutkijoiden mukaan tähän kulttuuriin kuuluvat kansat olivat Venäjän alueen ensimmäisiä asukkaita ja juuri he olivat meidän monien tapojemme ja tarinoimme alkuunpanijoita. Kuitenkin historioitsijat kuvailevat suomalais-ugrilaisten kohtaloa eri tavalla. Tavallisesti sanotaan, että suomalais-ugrilaisia oli vähän ja he ovat enimmäkseen ja aikoja sitten sulautuneet venäläisiin. Toiset asiantuntijat taas sanovat päinvastoin: puolet Venäjästä on suomalais-ugrilaista perua ja on omaksunut slaavilaisten valloittajien kielen.

Политика меня интересует не то чтобы сильно. Честно говоря, этнография тоже. Но вопросы «Откуда есть пошла Русская земля»? и «Что такого загадочная русская душа?», знаю, продолжают бередить многие умы. Так что увидеть деревни исторического народа, причем не покидая, по факту, границы Ленинградской области – это интрига. Причем деревни не распиаренные для туристов –  искатели достопримечательностей сюда особенно не ездят. Слишком далеко, да и дорога под конец плохая, разбитая лесовозами грунтовка.

En ole kovin paljon kiinnostunut politiikasta. Enkä rehellisesti sanoen myöskään kansatieteestä, mutta sellaiset kysymykset kuten ”Miten Venäjän maa sai alkunsa?” ja ”Mikä on salaperäinen venäläinen sielu?” vaivaavat edelleen monia ihmisiä. On mielenkiintoista, että periaatteessa poistumatta Leningradin alueelta voi nähdä  yhden historiallisen kansan kyliä, jotka eivät ole tuttuja turisteille, joten nähtävyyksien etsijöitä ei täällä paljon käy. Kylät ovat liian kaukana ja tiet ovat tukkiautojen rikkomaa huonossa kunnossa olevaa maaseututietä.

Вообще вепсы живут на довольно протяженной территории – от Карелии, через восток Ленинградской области, до Вологды. Я волей судеб поехал на берега реки Ояти –  приблизительно в географический центр былых вепсских земель. Больше всего времени довелось провести в деревне под называнием Вонозеро (ударение на первый слог) – маленькой, да удаленькой. Именно здесь мне удалось приоткрыть покров того, что казалось тайной: кто же такие сейчас вепсы?   

Itse asiassa vepsäläiset asuvat melko laajalla alueella – Karjalasta Leningradin alueen itäosan kautta Vologdaan. Kävi niin, että lähdin Ojatti-joen rannalle, joka on vepsäläisten perinteisen alueen maantieteellinen keskipiste. Suurimman osan ajasta vietin pienessä, mutta pippurisessa kylässä nimeltään Vonozero (paino tulee ensimmäiselle tavulle). Nimenomaan täällä onnistuin selvittämään sen, mikä oli aiemmin minulle mysteerinä – ketkä ovat nykyään vepsäläiset?

Вонозеро – маленькая деревушка, в которой глухой осенью, кажется, живет всего человек двадцать. Но при этом она, странным образом, едва ли не Мекка всей вепсской культуры, или, скорее, субкультуры. По случайному стечению обстоятельств, именно здесь в далеком уже 1993 году появился первый в России вепсский музей с культурным центром. Сейчас учреждение переехало в соседнее село Тервеничи, хотя вонозерцы это право втихаря оспаривают. В Тервеничах коренных вепсов почти нет, а Вонозеро – один из малых последних «островков», где еще можно в быту услышать их финно-угорскую речь. Большинство других вепсских поселений попросту заброшены, многие из них просто не найти физически – не осталось ничего.

Vonozero on pieni kylä, jossa syysmyöhänä asustelee vain noin 20 ihmistä. Siitä huolimatta jollain oudolla tavalla se on melkein koko vepsäläiskulttuurin Mekka. Juuri tänne sattumalta ilmestyi Venäjän ensimmäinen vepsäläinen museo kulttuurikeskuksineen vuonna 1993. Nykyään se sijaitsee naapurikylässä Tervenitshissä, vaikka vonozerolaiset salaisesti kyseenalaistavat tätä oikeutta. Tervenitshissä ei alkuperäisiä vepsäläisiä melkein olekaan ja Vonozero on yksi pieniä viimeisiä saarekkeita, jossa voi kuulla vepsän puhetta arkikielessä. Suurin osa vepsäläisiä asumuksia on yksinkertaisesti hylätty ja monia niistä ei voi edes fyysisesti löytää, koska ei ole jäänyt jäljelle mitään.

Некогда известные как летописная весь, этот народ то водил дружбу, то вел раздоры с Великим Новгородом. Насколько можно судить из скупых слов Нестора и последующих источников, весь-вепсы не были особенно воинственными, но в многочисленности их можно было не сомневаться. Сейчас же слово «вепс» незнакомо даже многим жителям Петербурга и Ленобласти. Но если вепсы не вели кровопролитных войн, куда они делись?  Сбежали в Финляндию с войсками Маннергейма или были депортированы Сталиным?

Joskus aikoinaan tämä kansa, jota historiallisissa kronikoissa kutsutaan nimellä ves’ (esivepsäläiset), sekä ylläpiti ystävyyssuhteita, että taisteli Velikij Novgorodin kanssa. Nestorin ja muiden kronikkalähteiden mukaan esivepsäläiset eivät olleet kovin sodanhaluista kansaa, mutta heidän suuresta väkimäärästä ei ole epäilystä. Nykyään sanaa ”veps” (vepsäläinen) eivät tiedä edes monet pietarilaiset eivätkä Leningradin alueen asukkaat. Jos vepsäläiset eivät käyneet verisiä sotia, mihin he hävisivät? Karkasiko heitä Suomeen Mannerheimin joukoissa vai karkottiko Stalin heitä?

Как выясняется, всё прозаичнее. Кровавых депортаций не было. Просто вепсы, которые и без того, живя много веков среди русских, изрядно с ними перемешались, попали под сталинскую программу принудительной ассимиляции, коснувшуюся многих коренных народов. Если при Ленине выпускали даже буквари (лично видел экземпляр) и учебники на вепсском языке, то при «эффективном менеджере» вепсская речь стала порицаться как пережиток кулацкого прошлого. А когда, уже в 60-е, местным колхозникам выдали паспорта, они все стали русскими. Причем, в большинстве случаев, по собственному искреннему желанию.

On selvinnyt, että kaikki meni tavanomaisemmin. Verisiä karkoituksia ei järjestetty. Vepsäläiset, jotka muutenkin vuosisatoja asuivat venäläisten keskuudessa, sekoittuivat toisiinsa, joutuivat Stalinin pakkoassimilaatio-ohjelmaan, joka koski monia alkuperäiskansoja. Jos Leninin aikana julkaistiin jopa vepsänkielisiä aapisia (olen itsekin nähnyt kappaleen) ja oppikirjoja, niin ”tehokkaan johtajan” aikana vepsänkielistä puhetta moitittiin kulakkien jäänteenä. Kun 1960-luvulla paikalliset kolhoosilaiset saivat passinsa, tuli heistä kaikista venäläisiä ja lähes kaikissa tapauksissa omasta vilpittömästä halustaan.

Что до Маннергейма, то, пусть об этом здесь не говорят, но часть вепсов, как родственный финнам народ, ушли воевать против советской власти на сторону Суоми. Впрочем, Вонозера и других оятских вепсов это скорее всего мало коснулось. Зато часть из них, увы, полегла в войне с немцами. А кто-то попал и под беспощадную руку НКВД.

Suomen sukukansana osa vepsäläisistä lähti rintamalle Suomen puolelle neuvostoviranomaisia vastaan. Tämä ei kuitenkaan paljoakaan koskenut Vonozeroa eikä muita ojattilaisia vepsäläisiä. Valitettavasti osa heistä kaatui sodassa saksalaisten kanssa. Jotkut heistä joutuivat Venäjän NKVD:n (sisäasiainkansankomissariaatti) armottoman kouran alle.

В итоге большинство вепсов уже считает себя русскими и едва помнит родной язык, но несколько островков традиционной культуры сохранились. Интерес к своей традиции местные подогревают туризмом, приглашая в вышеупомянутые Тервеничи круизных пассажиров и паломников, заезжающих в монастыри Приладожья и Карелии.

Lopulta suurin osa vepsäläisistä pitää itseään venäläisinä ja tuskin muistaa äidinkieltään, mutta joitakin kulttuuriperinteitä on kyllä säilynyt. Tervenitshin asukkaat kutsuvat vepsäläisten perinteistä kiinnostuneita turisteja ja risteilymatkustajia sekä pyhiinvaeltajia tutustumaan kylään, kun he samalla käyvät Laatokalla ja Karjalassa sijaitsevissa luostareissa.

И всё же вепсы есть вепсы, и внешне мало отличимые от петербуржцев, они сохранили в глубине своих глаз некую частичку древней финно-угорской мудрости. «Вепсскость» скорее проявляется в делах житейских: люди здесь открытые, гостеприимные, хотя при этом очень спокойные и не склонные к бурному проявлению эмоций. Вепсы – люди земли, озера и леса, и, возможно, именно поэтому они до сих пор сохранили язык, прабабушкины платья, рецепты еды, которая, кстати, несколько отличается от русской.

Vaikka eivät ulkonäöltään eroa paljon pietarilaisista,vepsäläiset ovat kuitenkin vepsäläisiä ja ovat säilyttäneet syvällä sisimmässään muinaisen suomalais-ugrilaisen viisauden. Vepsäläisyys ilmenee elämän tavanomaisissa asioissa: ihmiset ovat täällä avoimia, vieraanvaraisia, mutta samalla myös rauhallisia, eivätkä ilmaise tunteitaan avoimesti. Vepsäläiset ovat maan, järven ja metsän kansaa ja ehkä juuri sen takia ovat säilyttäneet kielensä, isoisoäitiensä leninkejä ja ruokareseptejä, jotka muuten eroavat venäläisistä.

В небольшом, стоящем «на краю мира» Вонозере (название действительно означает «вон озеро» – его широкую гладь видно из деревни), нет асфальтовых дорог, треть домов заброшена и печально поет прохладный ветер. Автобус ходит сюда из райцентра, Лодейного Поля, дважды в неделю.  Магазин работает неполный день. Мобильная связь без специального усиления ловит плохо, то и дело обрываясь. Но здесь царит необъяснимое душевное тепло и уют.

Pienessä maailman laidalla sijaitsevassa Vonozerossa (”Von ozero” tarkoittaa tuossa on järvi ja kylästä näkyykin järvenselkä) ei ole asfalttiteitä, kolmannes osa asuintaloista on hylätty ja kuuluu vain viileän tuulen surullista laulua. Bussi kulkee tänne aluekeskuksesta Lotinapellosta (ven. Lodeinoje pole) kaksi kertaa viikossa. Kauppa on avoinna vain puolet päivästä.  Matkapuhelinverkko toimii huonosti ilman erikoislaitteistoa. Mutta silti täällä vallitsee selittämätön mielenrauha ja viihtyisyys.

Я записал, что рассказывают о своем прошлом и настоящем жители деревни.

Olen koonnut kirjoituksia kylän asukkaiden kertomuksista heidän menneisyydestään ja nykyisyydestään.

Людмила, 57 лет, вепсянка

Ljudmila, 57, vepsäläinen

Жизнь дорогая. Корова сейчас 16 тысяч стоит. Это много. Корова-то еще телка. Я вот хотела купить, но не стала. Но в 90-е было дороже. 3-4 тысячи [до 1998 года – 3-4 миллиона. Прим. автора] корова стоила, деньги другие были.

Elämä on kallista. Lehmä maksaa nykyään 16 tuhatta ruplaa. Se on paljon. Ja se on vielä hieho. Halusin ostaa, mutten ostanut. Mutta 1990-luvulla oli kalliimpaa, lehmä maksoi 3-4 tuhatta [vuoteen 1998 asti se oli yhtä paljon kuin 3-4 miljoonaa tänä päivänä. Kirjoittajan huomautus], silloin oli eri hinnat.

Вепсы крепкие люди. Мать до 83-х лет жила, а ведь столько соли ела. Возьмет прямо ложку соли, в тарелку положит. А у медички был муж, тоже нашей породы. Возьмет рыбы, что угодно, в рот положит, и сверху еще соли сыплет. И внучка у меня такая же, пальчик в соль макает, и обязательно хлеб тоже посолить ей надо. Вот чего не хватает?

Vepsäläiset ovat lujaa kansaa. Äitini eli 83 vuoteen saakka, vaikka söi niin paljon suolaa. Hän  saattoi laittaa lusikallisen suolaa lautaseen. Terveydenhoitajan mies oli myös meidän rotua. Hän otti kalaa tai mitä tahansa ruokaa, laittoi suuhunsa ja sen päälle vielä suolaa. Ja lapsenlapseni on aivan samanlainen, laittaa sormensa suolaan ja aina syö leipää suolan kera. Mistähän sekin johtuu?

Жить в деревне хорошо. Сейчас вот много, уже много [людей] остаются, живут, на зиму. Вот ленинградские ребята, совсем ленинградские, чужие, дом построили. Сначала времяночку поставили, потом им дом привезли, мужики приехали, быстро собрали всё. Земля недорогая здесь совсем. Если участок с домом, то может миллион стоить, а если просто участок, то меньше ста тысяч.

Реставратором работал он, сейчас живет здесь. Недавно ездил домой, неделю побыл – ой, когда же уеду с этого ада. По лесу всё бродит, на рыбалку.

Kylässä on mukava asua. Nykyään monet ihmiset jäävät tänne asumaan myös talveksi. Tuohon aivan vieraat leningradilaiset[1] ovat rakentaneet talon. Ensiksi laittoivat väliaikaisen mökin ja sitten heille tuotiin talo. Miehet toivat ja kokosivat sen nopeasti. Tontti ei ole täällä kallis. Tontti taloineen maksaa ehkä miljoonan, pelkkä tontti ehkä alle sata tuhatta.

Yksi miehistä työskenteli entisöijänä ja nykyään asuu täällä. Joku aika sitten hän kävi kotona Leningradissa, oli siellä viikon ja sanoi: ”Voi, milloinkahan pääsen pois tästä helvetistä”. Hän kulkee metsissä, käy kalassa.

Нету клюквы. Мало. Ребята вот ходят собирают, так сейчас вообще нету. По литре по одной, если здесь бегать рядом, а если на дальних болотах, то, ну, ведро. Ведро – это ничто. Сухо. Леса-то выпилили все, болота высохли. Но может и не так [всё и плохо] – первый год такой. А в прошлом году много клюквы было. А в этом и морошки не было, и черники. Волков нынче вот стало [много прибегать], медведи приходят в деревню. В Винницах много коз задрали. В лесу-то ничего нету, им есть хочется.

Karpaloa ei ole. Hieman. Ihmiset käyvät keräämässä, mutta marjoja ei nyt ole. Ehkä saa litran, jos käy jossakin vieressä keräämässä, ja jos lähtee kauas suolle, niin ehkä saa ämpärillisen. Ämpärillinen ei ole mitään. Kaikki on kuivunut. Metsät on hakattu ja suot kuivuneet. Tai ehkä ei se tilanne ole niin huono – tämä on ensimmäinen sellainen vuosi. Viime vuonna oli paljon karpaloita. Tänä vuonna ei ollut lakkaa eikä mustikkaa. Nykyään on paljon susia ja karhut tulevat kylään. Vinnitsy-nimisessä kylässä on syöty paljon vuohia. Eihän metsässä ole niille mitään syötävää, siksi ovat eläimet nälissään.

На озере когда-то пляж был. Мы всю жизнь ходили туда купаться. В день три-четыре раза бегали, а там два километра, хоть бы что. Сейчас заросло всё, народу раньше 300-400 человек в деревне было, сейчас 50-70 летом.

Järvellä oli aikoinaan uimaranta. Kävimme siellä jatkuvasti uimassa. Kolme-neljä kertaa päivässä käytiin, eikä kahden kilometrin matka tuntunut paljolta. Nykyään kaikki on kasvanut umpeen. Ennen kylässä asui 300–400 ihmistä ja nykyään 50–70 kesäisin.

Есть заброшенные вепсские деревни в округе. Но домов там почти нет – дома увозили оттуда люди, когда уезжали. Кто уехал, многие стараются не дальше Алеховщины [крупный поселок в 40 км от Вонозера] поселиться, ну или в Лодейном [Поле]. Хотя в советские годы, конечно, разъезжались по всей стране, брат у меня военным был, в Омске служил. Умер там же, скоропостижно, в 2006 году. И дочь моя в том же году умерла.

Läheisyydessä on hylättyjä vepsäläisiä kyliä, mutta taloja ei niissä melkein ole. Ihmiset veivät talot lähtiessään. Ne, jotka muuttivat, ovat yrittäneet kotiutua lähemmäs Alehovschinaa [suuri kylä 40 km päässä Vonozerosta] tai sitten Lotinapeltoon. Toki Neuvostoaikana ihmiset muuttivat ympäri Venäjää. Veljeni oli sotilashenkilönä, palveli Omskissa. Kuoli äkillisesti siellä vuonna 2006. Ja tyttäreni kuoli samana vuonna.

В Лодейном половина наших, вепсов. Но они уже как русские, да. Там и врачи наши были, и один глава администрации, и секретарь горкома партии, вепс. Но в Лодейном нет ни вепсских праздников, ничего такого. Это в Винницах и здесь. У нас забрали сейчас Тервеничи к себе это всё, им там клуб построили, деньги туда дают большие. Понятно, туда туристов возят, дорога нормальная, место у них хорошее. Но в Тервеничах вепсов почти нет. Я их учила вепсскому языку. И в Алеховщине в школе преподавала немножко. В ноябре, наверное, опять попросят месяц-два поездить туда, поучить детишек, ребята с удовольствием учатся.

Lotinapellon asukkaista on vepsäläistaustaisia, mutta he ovat jo niin kuin venäläisiä, niin. Siellä oli meidän lääkäreitä, yksi hallintojohtaja ja kaupungin komitean sihteeri, kaikki vepsäläisiä. Mutta Lotinapellossa ei järjestetä vepsäläisiä juhlia, ei mitään sellaista. Tervenitshissä on kaikkea, sinne annetaan paljon rahaa ja sinne rakennettiin oma klubi. Siellä käy turisteja, tiet ovat hyvässä kunnossa, heillä on hyvä paikka. Mutta Tervenitshissä ei oikeastaan ole vepsäläisiä. Opetin heidän asukkaille vepsän kieltä ja Alehovschinan koulussa opetin vähän aikaa. Marraskuussa kai pyytävät vielä käymään siellä parisen kuukautta, opettamaan lapsukaisia. Lapset opiskelevat mielellään.

Антонина, 79 лет, вепсянка

Antonina, 79, vepsäläinen

В 93-м мы [в Вонозере] создали музей вепсской культуры. Так сложилось, что здесь, в деревне, вепсы живут, а в других местах уже не очень по-вепсски говорят. Да и мать моя уже больше на русском. Отец да, говорил по-вепсски. Но мать моя с Надпорожья, там больше принята русская речь. Так что по-вепсски мы уже здесь говорить стали, привыкать, а в Надпорожье это не приветствовалось, так, редко где услышишь.

Perustimme Vonozerossa vepsäläisen kulttuurin museon vuonna 1993. Sattui niin, että täällä kylässä asuu vepsäläisiä ja muissa paikoissa ei enää vepsää puhuta. Äitikin puhui enemmän venäjää. Isä kyllä puhui vepsää. Äiti oli kotoisin Nadporozhjesta, siellä on tapana puhua venäjää. Joten aloimme puhua vepsää täällä Vonozerossa, totuimme siihen. Nadporozhjessa vepsän kielen puhuminen ei ole tervetullutta, joten harvoin sitä kieltä kuultiin.

Стеснялись говорить. Вся деревня по паспорту русские была. Хотя умели говорить-то по вепсски. Нас это в школе, ой, чухари там. Одна женщина со своим в Ленинград как-то поехала, там в магазине подошли к прилавку, они по вепсски друг с другом-то говорят, а там: ой, финны приехали.

Emme kehdanneet puhua vepsää. Koko kylässä asui passin mukaan venäläisiä. Kyllä ihmiset osasivat vepsää. Koulussa meitä sanottiin tshuhariksi (epäkunnioittava sana, jolla tarkoitettiin suomalaista). Eräs nainen lähti miehensä kanssa Leningradiin, siellä kaupan tiskillä he puhuivat vepsää. Heitä ajateltiin suomalaisiksi.

До музея был обычный клуб, кино крутили там. Передвижка была. Тервеничи, Вонозеро, Хмелеозеро, Красный Бор, Ветхое село. Приедешь, кино поставишь, утром бежишь в правление, там у бригадира лошадь попросишь, аппаратуру перевезти, везут в другую деревню, там кино посмотрят. Был электромеханик, аппаратура узкопленочная. На дорогах на ухабах разваливалась, старая была, то веревочками привяжешь, то спичечками. В закрытых церквях кино ставили, грешные люди, музыку для танцев. Горе мыкали.

Ennen museota rakennuksessa oli tavallinen klubi, siellä näytettiin elokuvia. Laitteistoa siirrettiin. Tervenitshi, Vonozero, Hmeleozero, Krasnij Bor, Vethoje selo. Tulet paikalle, laitat elokuvan pyörimään, aamulla juokset hallintoon, siellä pyydät työnjohtajalta hevosen siirtääksesi laitteiston, viet sen toiseen kylään, siellä katsotaan elokuvaa. Oli sähkömekaanikko, kaitafilmilaitteisto. Kuoppaisella matkalla kylästä toiseen vanha laitteisto hajosi, sidoimme sitä naruilla, tulitikuilla. Suljetuissa kirkoissa näytettiin elokuvia, syntiset ihmiset, laitettiin tanssimusiikkia soimaan. Kohtasimme haasteita.

Все фильмы, что [выходили] до 80-х годов, показывали, их перечислять без конца. Два-три раза в неделю сеансы, народ ходил стар и мал. Здесь же деревня была – два колхоза. От клуба – это колхоз «Седьмой съезд», в ту сторону к магазину – колхоз «Вепс». Народу была уйма в клубе. Двадцать копеек билет стоил, 5 копеек детский.

Näytettiin kaikki elokuvat, jotka julkaistiin ennen 1980-lukua, niitä oli lukuisia. Elokuvia näytettiin pari-kolme kertaa viikossa, nuoret ja vanhat kävivät niitä katsomassa. Täällähän oli kylä – kaksi kolhoosia. Klubin vieressä oli kolhoosi Sedmoj sjezd (seitsemäs puoluekokous) ja kaupan vieressä oli kolhoosi Veps (vepsäläinen). Klubi oli aina täynnä porukkaa. Lippu maksoi 20 kopeekkaa, lastenlippu – 5 kopeekkaa.

Кино закрыли в 88-м, ну и вот завотделом культуры говорит, давайте музей создадим. Он все ездил куда-то в Петрозаводск, что ли. Не знаю, откуда эта мысль пришла ему, мы не задумывались. Мы не против были. Стали здесь и в соседних деревнях бегать, бабушек таскали, по чердакам лазить, у кого что было, так все собирала. Очень много было набрано, деревянные корыта, ступы, половики старинные там. Потом самые хорошие, ценные вещи потащили в Тервеничи.

Elokuvien näyttö lopetettiin vuonna 1988 ja kulttuuriosaston johtaja ehdotti perustaa museon. Hän kävi jossakin Petroskoissa. En tiedä, mistä hän sellaisen ajatuksen oli saanut. Emme olleet sitä vastaan. Aloimme juoksennella täällä ja naapurikylissä, pyysimme mummoja etsimään vinteiltä kuka mitäkin löytää. Oli kerätty tosi paljon esineitä: puukaukaloita, mortteleita, vanhoja räsymattoja. Sitten parhaat, arvokkaimmat esineet vietiin Tervenitshiin.

И вот первый праздник вепсский провели здесь в 93-м году, люди со всего района приехали, из Винниц, Петрозаводска, кто откуда. Праздник получился отличный, на все сто, и вепсские частушки пели, кадриль плясали. Пиво наварили, по-вепсски олуд. Сейчас эти бабушки умерли уже. А как праздник-то назовем? Я и говорю, просто из головы взяла, Вонозерская земля, Энарне Ма. А теперь это название уже брендом стало среди вепсов.

Niin ensimmäinen vepsäläinen juhla pidettiin täällä vuonna 1993. Ihmisiä tuli koko alueelta, Vinnitsystä, Petroskoista, kuka mistäkin. Oli mahtava, täydellinen juhla, laulettiin vepsäläisiä huumorilauluja, tanssittiin katrillia. Keitettiin olutta, vepsäksi se on olud. Nykyään nämä mummot ovat jo menehtyneet. Mietimme miten tätä juhlaa nimitetään? Sanoin, keksin vain päässäni, Vonozerskaja zemlja (Vonozeron maa), Enarne Ma. Ja nykyään tästä nimestä on tullut brändi vepsäläisten kesken.

Мы ездили по разным местам, гармонист у нас был просто мастер, как-то норвежцы в Лодейное приезжали, мы с ними общались. Толя Максимов, гармонист наш, как взял свою гармошку, так все эти норвежцы покидали свои баяны да пошли как в пляс. Нас чуть ли не на руках в автобус внесли. Он уж года два как ушел.

Matkustimme eri paikkoihin, meillä oli mestarihanuristi. Kerran meillä kävi norjalaisia Lotinapellossa, seurusteltiin heidän kanssa. Heti kun meidän harmonikansoittaja Tolja Maksimov otti soittimensa, niin kaikki norjalaiset heittivät haitarinsa ja rupesivat tanssimaan. Hyvä etteivät he kantaneet meitä bussiinsa. Hän menehtyi jo kaksi vuotta sitten.

Сейчас уже на этих праздниках все по-русски стало, песни другие, ну учатся, берут пусть и продолжают, ладно.

Nykyään kaikki nämä juhlat pidetään venäjän kielellä, laulut ovat jo toisenlaisia, mutta jatkakoot he näiden juhlien järjestämistä.

Теперь вообще здесь никого. Кому нравится, а кому не нравится. Деревня-то, как говорится медвежий угол, непроходная, дальше-то дорог нету. А между прочим, это и хорошо. Воров нет. Картошку оставляем, двери не закрываем. 

Ei täällä nykyään ole ketään. Toiset tykkäävät ja toiset ei. Kuten sanotaan, kylä on läpitunkematon syrjäkulma, tietä eteenpäin ei ole olemassa. Ja se on muuten hyvä asia. Ei ole varkaita. Perunat jätetään pihalle, ovia ei suljeta.

Александр, 50 лет, русский, переехал в Вонозеро из Петербурга в 2016 году:

Aleksandr, 50, venäläinen, muutti Pietarista Vonozeroon vuonna 2016:

Надоел город. Суета, соседи сверху долбят, соседи сбоку заводят собак по четыре штуки, ну представьте – через квартиру постоянный лай… ну да ладно, это их проблемы. На улице [шумно] – Выборгское шоссе, трамваи, летом рокеры. Окна открыты, грохот стоит. А здесь тихо, покой. Природа, тайга. Хотя Озерки-то район котируется в Питере. Но не жалею [о переезде]. Две печки, дров полный сарай, перезимуем.

Olen kyllästynyt kaupunkiin. Touhu, naapurit ylhäältä paukuttavat, naapurioven asukkaat ottavat koiria neljä kappaletta, kuvitelkaa – asunnossa kuuluu aina haukkumista seinän läpi… sama se, se on heidän oma ongelmansa. Ulkona on meluisaa – Viipurin valtatie, raitiovaunut, kesäisin rokkarit. Ikkunat ovat auki, meteli on valtava. Ja täällä on hiljaista, rauhallista. Luonto, havumetsä. Vaikka Ozerkin lähiötä kyllä arvostetaan Pietarissa. Mutta en minä kadu muuttoani. Meillä on kaksi uunia, liiteri täynnä polttopuita, kyllä me selvitään talven yli.

Деньги есть – частные сбережения от прошлой жизни рабочей. Хватает. Здесь не работаю, а где здесь работать?

Rahaa on riittävästi – omia säästöjä entisestä työelämästä. Täällä en ole töissä ja missäpä täältä töitä olisikin.

Как сюда приехали – ну, люди городские. Давай тут копать, сажать. Ну, выросло всё. Хотя зайцы бегают по огороду, подъедают побеги. Думал, птицы, потом утром смотрю в окно – зайка. Двух волков как-то видели, не в деревне, километрах в семи.

Kuinka muutimme tänne, me kaupunkilaiset ihmiset. Rupesimme kaivamaan, istuttamaan. Kaikki kasvoi. Vaikka jänikset loikkivat täällä, syövät versoja. Luulin ensin, että linnut niitä syövät, mutta näin kerran aamulla ikkunasta jänösen. Näimme kerran myös kaksi sutta, noin seitsemän kilometrin päässä kylästä.

Петербург – ну, в гости съездить, и всё. К сыну, к соседям бывшим, к знакомым. Отвезти, привезти что-то, дары природы. Грибов много, сын с девушкой приезжали, набрали целую гору, завязали в плащ – получился такой человечек немаленький. Посадили потом на плечи и несли. А рыбы не то чтобы много, но есть. Надо еще к местам приспособиться.

Pietarissa käydään kyläilemässä, siinä kaikki. Poikamme luona, entisillä naapureillamme, tuttavilla. Viedään, tuodaan jotakin, luonnon antimia. On paljon sieniä, poikamme tyttöystävänsä kanssa kävivät meillä, keräsivät valtavan määrän sieniä, laittoivat ne sadetakkiin – siitä tuli ikään kuin sellainen aikamoinen pikkumies. Kantoivat sen sitten olallaan. En voi sanoa, että kalaa on paljon, mutta on jonkun verran. Pitää vielä tottua paikkoihin.  

Я не успел еще обжиться. Приехали, огород, сажать, потом пропалывать. Потом грибы пошли, рыбалка опять же.  А так общение с жителями как происходит – в магазин пришел, с людьми поздоровался, ну а что им не признать [меня] – народу не так много здесь.  Дачники – те не особо общаются, а местные жители – каждый новый человек, видимо, для них интересен. Вепсы – люди хорошие, открытые, местный праздник у них отличный. Бывает, говорят на своем, но это меня не смущает. Люди как люди.

En ole vielä ehtinyt asettua tänne. Tulimme tänne, ryhdyimme istuttamaan ja kitkemään kasvimaata. Sitten oli sienikausi, kalastus. Kanssakäyminen paikallisten kanssa tapahtuu seuraavasti – tulet kauppaan, tervehdit ihmisiä, miksi he eivät tunnustaisi minua – täällä ei ole paljon asukkaita. Kesälomailijat eivät ole kovin puheliaita, mutta paikalliset – heille on varmasti jokainen uusi ihminen mielenkiintoinen. Vepsäläiset ovat hyviä, avoimia, heillä on mahtava paikallinen juhla. Joskus he puhuvat omaa kieltä, mutta se ei hämmennä (vaivaa) minua. Ihmiset ovat ihmisiä.

Изменилась сама жизнь. Огород тоже требует суеты по хозяйству, но не такой вот [как в городе]. Там весь на нервах, ответственность, а платят гроши. Здесь хорошо.

Elämä on muuttunut. Kasvimaakin tarvitsee touhuamista, muttei sellaista kuin kaupungissa. Siellä menee kaikki hermot, on vastuuta kaikesta, mutta maksetaan vain pennosia. Täällä on hyvä olla.

Автор текста Kirjoittaja:

Дмитрий Ермаков, родился в 1978 году. году. Специализируется на репортажных, документальных и портретных съемках с 2012 года. До этого в течение 8 лет занимался журналистикой в качестве «пишущего».

Dmitry Jermakov (s. 1978). Vuodesta 2012 erikoistunut reportaasi- ja dokumenttikuviin sekä muotokuviin. Tätä ennen 8 vuoden ajan toiminut kirjoittavana journalistina.

Как фотограф и видеооператор-фрилансер, сотрудничает с информагентствами Anadolu (Турция), NurPhoto (Италия), Pacifc Press Agency (Филиппины), газетой «Коммерсантъ»; также публиковался в National Geographic Russia, snob.ru, «Вечерней Москве», газете «Невское время» и др. Работает над документальными фото- и кинопроектами о жизни в России.

Valo- ja videokuvaajana Jermakov on tehnyt yhteistyötä eri maalaisten tietotoimistojen kanssa, kuten Anadolun (Turkki), NurPhoton (Italia), Pacific Press Agency (Filippiinit), Kommersant-lehden, National Geographic Russian, snob.ru, "Vetshernaja Moskvan", Nevskoe Vremja -lehden. Hän on tehnyt dokumentaatioprojekteja (niin valokuvat kuin videot) elämästä Venäjällä.

С 2014 года занимается документальным проектом "Финно-угорская матрица". Большинство населения центра и севера Европейской части России, так или иначе, имеет финно-угорские корни. В готовящемся документальном фильме и большой фотоистории он, таким образом, обращается к своим корням.

Vuodesta 2014 Jermakov on toteuttanut "Suomalais-ugrilainen matriisi"-projektia. Suurimmalla osalla keskisen ja pohjoisen Venäjän asukkaita on tavalla tai toisella suomalais-ugrilaisia sukujuuria. Tekemänsä valokuva- ja videodokumentaation kautta hän omalla tavallaan kunnioittaa omia juuriaan.

Части проекта были показаны на выставках "Актуальная Удмуртия" в Москве (2015) и Нижнем Новгороде (2016); на кинофестивале финно-угорских фильмов FUFF-2016 в Эстонии.

Suomalais-ugrilaisen projektin osia on esitelty "Ajankohtainen Udmurtia"-näyttelyssä Moskovassa (2015) ja Nizhni Novgorodissa (2016) ja FUFF-elokuvafestivaalissa Virossa vuonna 2016.

Переводчик Kääntäjä:

Эйла Ринне родилась в 1990 году, в детстве в семье она освоила и финский, русский языки. В 2016 году она переехала в г. Тампере, Финляндия. Эйла теперь учится устному переводчику, и сделала данный перевод частью своей практики в Обществе "Финляндия-Россия".

Eila Rinne (s.1990) on kasvanut kaksikielisessä perheessä Petroskoissa, josta muutti Tampereelle vuonna 2016. Eila opiskelee parhaillaan asioimistulkiksi ja tehnyt tämän käännöksen harjoitustyönä osana harjoittelujaksoaan Suomi-Venäjä-Seurassa.

[1] Kylissä Pietarista saatetaan edelleen käyttää nimeä Leningrad.

Kommentit

Vepsäläisten museo

Vepsäläisten museo Soutjärvellä,Karjalassa on perustettu aikaisemmin.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B5...

Osaatko, Arto, sanoa, kuinka

Osaatko, Arto, sanoa, kuinka paljon eri alueiden vepsäläisillä (Karjala, Leningradin ja Vologdan alueet) on yhteistyötä (esimerkiksi museoiden yhteistyö)? Aika hajallaan on vepsäläisasutus...

Kirjoita uusi kommentti

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.